NANOMATERIALLARIN,NANOGÜBRƏLƏRIN ALINMASI VƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI BITKILƏRINƏ TƏSIRININ TƏDQIQI