Direktor                                                           Texnika elmlər doktoru, professor Bəhram Əliyev Hüseyn oğlu

Elmi işlər üzrə direktor müavini                     Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Murad Musayev Qədim oğlu

Elmi katib                                                         Texnika elmlər namizədi, dosent Laləndə Fərəcova Nurəddin qızı

EKOLOGİYA İNSTİTUTU 1991-Cİ İLDƏ YARADILMIŞDIR.

– Ətraf mühitin və ekosistemlərin aerokosmik monitorinqinin aparılması;

– Atmosferin və iqlim proseslərinin tədqiqi;

– Lokal ekoloji şəraitin qiymətləndirilməsi;

– Ətraf mühitə nəzarət vasitələrinin elmi-texniki və texnoloji əsaslarının işlənilməsi;

– Regional iqlim dəyişmələrinin və digər qlobal ətraf mühit problemlərinin ölkə əhalisinə və iqtisadiyyata təsirinin araşdırılması;

– Xəzər dənizinin ekoloji monitorinqi və su ehtiyatlarının öyrənilməsi;

– Meşə ekosistemlərinin tədqiqi və inkişaf dinamikası;

– Antropogen təsirlərə məruz qalmış ərazilərin ekoloji rayonlaşdırılması.